Yönetmelikler

Atık Yönetimi

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (Ek)

Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (Ek)

Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (Ek1-2-3 Ek-4 Ek-5 Ek-6 Ek-7 Ek-8 )

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik

Hafriyat Toprağı – İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Ekler) Değişiklik Değişiklik Değişiklik

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (Ekler) (Atık LisAtıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Ekler) Değişiklik Değişiklik

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik

Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Değişiklik İçin)

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Hava Yönetimi

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği

Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (Değişiklik İçin)

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (01.03.2008 tarih ve 26803 sayılı R.G.de yayınlanan değişiklik işlenmiştir..)

Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği

Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

 

Kimyasallar Yönetimi

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (Ekler)

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Değişiklik İçin)

Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında yönetmelik

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Ekler)

Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (Ekler)

Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (Ekler)

Radyoaktif Maddelerin Güvenli Taşınması Yönetmeliği (Ekler)

Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yönetmeliği

Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği (Değişiklik İçin)

 

Enerji  Yönetimi

Enerji Kaynaklarının ve Enerji Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (Ekler) (Değişiklik İçin)

Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (Ekler)

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (Değişiklik İçin)

Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzerine Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği

Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği (Ekler)

Elektrik Enerjisi İmdat Grupları ve Otoprodüktör Tesisleri Ruhsat Yönetmeliği

 

Su ve Toprak Yönetimi

Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik (Ekler)

Yüzeysel Su Kalitesi Yönetmeliği (Ekler)

Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik (Ekler)

İçme Suyu Elde Edilen veya Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (Ekler)

Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (Ekler) Değişiklik Değişiklik Değişiklik

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (Değişiklik ve Ekler İçin)

DSI Yeraltısuyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği

DSI Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği (Değişiklik İçin)

Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik (Ekler) KARAR (Değişiklik İçin)

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik (Değişiklik İçin)

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik (Ekler) Değişiklik Değişiklik

Kum, Çakıl ve Benzeri  Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği

İçme Suyu Elde Edilen ve Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (Değişiklik İçin)

 

Maden Yönetimi

Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği (Değişiklik İçin)

Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği (Ekler)

I(a) Grubu Uygulama Yönetmeliği (Değişiklik İçin) (Ekler)

Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği

Madencilik Faaliyetlerinde  İzin Yönetmeliğinde Değişiklik

 

Petrol Yönetimi

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği (Ekler)

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği

Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik Değişiklik Değişiklik

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik (Değişiklik İçin)

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

İzin ve Denetim

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik (Ekler)

Çevre Denetimi Yönetmeliği (Değişiklik İçin)

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Değişiklik Değişiklik Ekler | Değişiklik | Ekler

 

Ölçüm ve İzleme

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği (EK)

 

Diğer

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Şurası İle Çalışma Gruplarının Oluşumu ve Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Kızartmada Kullanılmakta Olan Katı ve Sıvı Yağlar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Uygunluk Değerlendirme Kuruşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat Değişiklik Değişiklik

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar

Ce” İşareti Yönetmeliği

Tıbbi laboratuvarlar Yönetmeliği (Ek)

İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği

Kontrollü Alanlarda Çalışan Harici Görevlilerin İyonlaştırıcı Rasyasyondan Kaynaklanabilecek Risklere Karşı Korunmasına Dair Yönetmelik

İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği Ek1 – Ek2 – Ek3 – Ek4 – Ek5 – Ek6 )

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik

Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik (Ekler)

Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik (Ek) (Değişiklik İçin) (Ek)

Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği (Değişiklik İçin)

Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği Ekler (Değişiklik İçin)

Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği (Değişiklik İçin)

Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik (Ekler)

Özel Hastahaneler Yönetmeliği Değişiklik Ekler Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik

2005/9207 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Değişiklik Değişiklik

Mera Yönetmeliği (Değişiklik İçin)