Hizmetlerimiz

Çevre İzin / Danışmanlık

Daha önce ayrı ayrı alınan emisyongürültüatıksu deşarjı gibi izin konuları ile geri kazanım bertaraf ara depolama, işleme arındırma gibi lisans konularını bütüncül bir yaklaşım çerçevesi içerisinde “Çevre İzniÇevre İzni ve Lisansı” başlığı altında toplanmış ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Yönetmeliği yayınlanmıştır.Devamını Oku »

ÇED Raporu

ÇED Yönetmeliğine göre “ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU” kararı veya “ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ DEĞİLDİR” kararı alınmadıkça hiçbir teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı verilmemekte, proje için yatırıma başlanamamakta ve ihale edilememektedir.Devamını Oku »

GSM Ruhsatları / İzinleri

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler Gayri sıhhi Müesseseler olarak tanımlanır.Devamını Oku »

Madencilik Faaliyetleri

14.12.2007 tarih ve 26730 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” uyarınca faaliyet sahiplerinin yükümlülüğü olana ÇED ve PTD sürecinde Doğaya Yeniden Kazandırma Planı’nın hazırlanması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da Müdürlüğü’ne sunularak takibi ÇED Yeterlilik Belgesine sahip firmamız tarafından yürütülmektedir.Devamını Oku »

Atık Yönetimi

Atık Yönetimi: Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir.Devamını Oku »

Atık Su Arıtma

Atıksu arıtımında uygulanan metotları fiziksel, kimyasal ve biyolojik olmak üzere üç ana grupta toplamak mümkündür. Bunlardan fiziksel arıtmadan çökeltim ve flotasyon prosesiyle çökebilen veya yüzebilen tanecikler ayrılmakta.Devamını Oku »