Tebliğler

Atık Yönetimi

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün güvenliği ve Denetimi:2014/3) (Ekler)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün güvenliği ve Denetimi:2014/7) (Ekler)

Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2014/15) (Ekler)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün güvenliği ve Denetimi:2014/23) (Ekler)

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ (Değişiklik İçin)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği

Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği (Ekler)

Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolanması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği (Yürütmesi Durdurulan ) (Değişiklik İçin)

Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat Değişiklik Değişiklik

Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği (Yürütmesi Durdurulan )

Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği(29/01/2009 tarih ve 27125 Sayılı)

Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkındaki Tebliğ Değişiklik Değişiklik

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği

Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2011/29)

 

Su ve Toprak

İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (Ekler)

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği (Değişiklik İçin)

SKKY, Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği(30/06/2009 tarih ve 27274 sayılı)

Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği (Ekler)

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği(27/06/2009 tarih ve 27271 Sayılı)

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği(10 Ekim 2009 tarih 27372 R.G.) (Değişiklik İçin)

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği(10 Ekim 2009 tarih 27372 R.G.) (Değişiklik İçin)

Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğinin Yürürlükten Kaldırıldığına İlişkin Tebliğ

Sulak Alanlar Tebliği (Tebliğ No: 4)

 

Deniz ve Kıyı Yönetimi

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer  Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verebilecek Şirket/Kurum/Kuruluşların Seçimine İlişkin Tebliğ (Değişiklik İçin)

Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2009/3)

Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Değişiklik İçin)

Atık Alma Gemileri İçin Uygulanacak İdari Ve Teknik Düzenleme Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2007/4)

Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ (2007/3)

Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ (13.06.2009 Tarih 27257 R.G.)

 

Kimyasal Yönetimi

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği

 

İzin ve Denetim

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/1)

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20’inci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2014/1)

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2012/1) (Değişiklik İçin)

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2011/1)

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2009/1)

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2008/1)

 

Enerji Yönetimi

Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ (Sıra No : 2012/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No : 2013/1)

Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ (Ekler) (Değişiklik İçin) (Ek)

Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ (Ek-1) (Ek-2) (Ek-3) (Ek-4) (Ek-5) (Ek-6) (Ek-7)

Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliği (Değişiklik İçin)

Fuel Oil Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 10’uncu Maddesinde ve 53 26 Sayılı Kabahatler Kanununun 3. ve 17/7. Maddeleri

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ekler) (Değişiklik İçin)

 

İklim Değişikliği

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (Ekler)

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ

Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği (Ekler..)(Değişiklik İçin)

 

Hava Yönetimi

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat : 2014/1)

Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği (Ek)

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği (12.10.2011 RG.)

 

Diğer

Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına İlişkin Tebliğ (TÜRKAK 2014/1)

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Ekler) (Değişiklik İçin) (Ekler)

Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına İlişkin Tebliğ (Türkak:2013/1)

2872 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

2872 Sayılı Çevre Kanunun 20 inci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2013/1)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2013/3)(Değişiklik İçin)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2013/23)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2013/6) (Değişiklik İçin)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan  Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2011/7)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği

Yeterlik Belgesi Tebliği (DEĞİŞTİ)

Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ